เมื่อวานที่โรงเรียนเค้ามาพูดคร่าวๆว่าปีนี้ขอให้นักเรียนระวัง2โรคนี้ให้ดี

โรคที่1ก็จะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์2009 กับโรคที่2คือโรคชิคุนกุนยา

 

วันนี้จะมากล่าวกับโรคที่หน้ากลัวพอๆกับไข้หวัดใหญ่= =

โรคชิคุนกุนยา (Chikungunya)

ลักษณะโรค โรคชิคุนกุนยา เป็นโรคติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยาที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค มี

 อาการคล้ายไข้เดงกี แต่ต่างกันที่ไม่มีการรั่วของพลาสมาออกนอกเส้นเลือด จึงไม่พบผู้ป่วยที่มี

อาการรุนแรงมากจนถึงมีการช็อก

 

สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัสชิคุนกุนยา (Chikungunya virus) ซึ่งเป็น RNA Virus จัดอยู่ใน

genus alphavirus และ family Togaviridae มียุงลาย Aedes aegypti, Ae. albopictus เป็น

พาหะนำโรค

 

วิธีการติดต่อ ติดต่อกันได้โดยมียุงลาย Aedes aegypti เป็นพาหะนำโรคที่สำคัญ เมื่อ

ยุงลายตัวเมียกัดและดูดเลือดผู้ป่วยที่อยู่ในระยะไข้สูง ซึ่งเป็นระยะที่มีไวรัสอยู่ในกระแสเลือด เชื้อ

ไวรัสจะเข้าสู่กระเพาะยุง และเพิ่มจำนวนมากขึ้น แล้วเดินทางเข้าสู่ต่อมน้ำลาย เมื่อยุงที่มีเชื้อไวรัส

ชิคุนกุนยาไปกัดคนอื่นก็จะปล่อยเชื้อไปยังคนที่ถูกกัด ทำให้คนนั้นเกิดอาการของโรคได้

 

ระยะฟักตัว โดยทั่วไปประมาณ 1-12 วัน แต่ที่พบบ่อยประมาณ 2-3 วัน

ระยะติดต่อ ระยะไข้สูงประมาณวันที่ 2 – 4 เป็นระยะที่มีไวรัสอยู่ในกระแสเลือดมาก

 อาการและอาการแสดง ผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูงอย่างฉับพลัน มีผื่นแดงขึ้นตามร่างกาย

และอาจมีอาการคันร่วมด้วย พบตาแดง (conjunctival injection) แต่ไม่ค่อยพบจุดเลือดออกใน

ตาขาว ส่วนใหญ่แล้วในเด็กจะมีอาการไม่รุนแรงเท่าในผู้ใหญ่ ในผู้ใหญ่อาการที่เด่นชัดคืออาการ

ปวดข้อ ซึ่งอาจพบข้ออักเสบได้ ส่วนใหญ่จะเป็นที่ข้อเล็กๆ เช่น ข้อมือ ข้อเท้า อาการปวดข้อจะ

พบได้หลายๆ ข้อเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆ (migratory polyarthritis) อาการจะรุนแรงมากจนบาง

ครั้งขยับข้อไม่ได้ อาการจะหายภายใน 1-12 สัปดาห์ ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการปวดข้อเกิดขึ้นได้

อีกภายใน2-3 สัปดาห์ต่อมา และบางรายอาการปวดข้อจะอยู่ได้นานเป็นเดือนหรือเป็นปี ไม่พบผู้

ป่วยที่มีอาการรุนแรงถึงช็อก ซึ่งแตกต่างจากโรคไข้เลือดออก อาจพบ tourniquet test ให้ผลบวก

และจุดเลือดออก (petichiae) บริเวณผิวหนังได้

 

ความแตกต่างระหว่างDF/DHF กับการติดเชื้อ chikungunya

1. ใน chikungunya มีไข้สูงเกิดขึ้นอย่างฉับพลันกว่าใน DF/DHF คนไข้จึงมาโรงพยาบาล

เร็วกว่า

 

2. ระยะของไข้สั้นกว่าในเดงกี ผู้ป่วยที่มีระยะไข้สั้นเพียง 2 วัน พบใน chikungunya ได้

บ่อยกว่าใน DF/DHF โดยส่วนใหญ่ไข้ลงใน 4 วัน

 

3. ถึงแม้จะพบจุดเลือดได้ที่ผิวหนัง และการทดสอบทูนิเกต์ให้ผลบวกได้ แต่ส่วนใหญ่จะ

 พบจำนวนทั้งที่เกิดเองและจากทดสอบน้อยกว่าใน DF/DHF

 

4. ไม่พบ convalescent petechial rash ที่มีลักษณะวงขาวๆใน chikungunya

 

5. พบผื่นได้แบบ maculopapular rash และ conjunctival infection ใน chikungunya ได้บ่อย

กว่าในเดงกี

 

6. พบ myalgia / arthralgia ใน chikungunya ได้บ่อยกว่าในเดงกี

 

7. ใน chikungunya เนื่องจากไข้สูงฉับพลัน พบการชักร่วมกับไข้สูงได้ถึง 15% ซึ่งสูงกว่า

ในเดงกีถึง 3 เท่า

 

 

 

 

ระบาดวิทยาของโรค การติดเชื้อ Chikungunya

virus เดิมมีรกรากอยู่ในทวีปอาฟริกา ในประเทศไทยมี

การตรวจพบครั้งแรกพร้อมกับที่มีไข้เลือดออกระบาด

และเป็นครั้งแรกในทวีปเอเชีย เมื่อ พ.ศ. 2501 โดยProf.W McD Hamnon แยกเชื้อชิคุนกุนยา

ได้จากผู้ป่วยโรงพยาบาลเด็ก กรุงเทพมหานครในทวีปอาฟริกามีหลายประเทศพบเชื้อชิคุนกุน

ยา มีการแพร่เชื้อ 2 วงจรคือ primate cycle (rural type)

 (คน-ยุง-ลิง) ซึ่งมี Cercopithicus monkeys หรือ Barboon เป็น amplifyer host และอาจทำให้มี

ผู้ป่วยจากเชื้อนี้ประปราย หรืออาจมีการระบาดเล็กๆ (miniepidemics) ได้เป็นครั้งคราว เมื่อมีผู้ที่

ไม่มีภูมิคุ้มกันเข้าไปในพื้นที่ที่มีเชื้อนี้อยู่ และคนอาจนำมาสู่ชุมชนเมือง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มียุง

ลายชุกชุมมาก ทำให้เกิด urban cycle (คน-ยุง) จากคนไปคน โดยยุง Aedes aegypti และ

Mansoniaaficanus เป็นพาหะในทวีปเอเซีย การแพร่เชื้อต่างจากในอาฟริกา การเกิดโรคเป็น

urban cycle จากคนไปคนโดยมี Ae. aegypti เป็นพาหะที่สำคัญ ระบาดวิทยาของโรคมีรูปแบบ

คล้ายคลึงกับโรคติดเชื้อที่นำโดย Ae. aegypti อื่นๆ ซึ่งอุบัติการของโรคเป็นไปตามการแพร่

กระจายและความชุกชุมของยุงลายหลังจากที่ตรวจพบครั้งแรกในประเทศไทย ก็มีรายงานจาก

ประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย ได้แก่ เขมรเวียตนาม พม่า ศรีลังกา อินเดีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์

 

ในประเทศไทยมีการตรวจพบครั้งแรกพร้อมกับที่มีไข้เลือดออกระบาดและเป็นครั้งแรก

ในทวีปเอเชีย เมื่อปี พ.ศ. 2501 โดยแยกเชื้อไวรัสชิคุนกุนยาได้จากผู้ป่วยโรงพยาบาลเด็ก

กรุงเทพมหานคร พบมีการระบาดของโรคชิคุนกุนยา 6 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2531 ที่จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ.

2534 ที่จังหวัดขอนแก่นและปราจีนบุรี ในปี พ.ศ. 2536 มีการระบาด 3 ครั้งที่จังหวัดเลย

นครศรีธรรมราช และหนองคาย พบผู้ป่วยที่ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ สถานการณ์โรคมีแนวโน้มที่ดี

ขึ้น มีผู้ป่วยรายใหม่น้อยลง ตั้งแต่เดือนกันยายน 2551 ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2551 พบรายงานผู้

ป่วยรวมทั้งหมด 170 ราย ใน 2 จังหวัด คือนราธิวาส ใน 3 อำเภอ ได้แก่ ยี่งอ 99 ราย เจาะไอร้อง

9 รายและ อ.แว้ง 44 ราย และพบที่ อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี จำนวน 18 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต

โรคนี้จะพบมากในฤดูฝน เมื่อประชากรยุงเพิ่มขึ้นและมีการติดเชื้อในยุงลายมากขึ้น พบ

โรคนี้ได้ในทุกกลุ่มอายุ ซึ่งต่างจากไข้เลือดออกและหัดเยอรมันที่ส่วนมากพบในผู้อายุน้อยกว่า 15

ปี ในประเทศไทยพบมีการระบาดของโรคชิคุนกุนยา 6 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2531 ที่จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ.

2534 ที่จังหวัดขอนแก่นและปราจีนบุรี ในปี พ.ศ. 2536 มีการระบาด 3 ครั้งที่จังหวัดเลย

นครศรีธรรมราช และหนองคาย

 

การรักษาไม่มีการรักษาที่จำเพาะเจาะจง (specific treatment) การรักษาเป็นการรักษาแบบ

ประคับประคอง (supportive treatment) เช่นให้ยาลดอาการไข้ ปวดข้อ และการพักผ่อน

ที่มา http://dpc5.ddc.moph.go.th/SRRTcenter/SRRT_news4.pdf

 

★ ก่อนจากอยากบอกให้ทุกคนดูแลตัวเองให้ดีนะคะ!!

ทายากันยุง และทำลายแหล่งยุงลายอยู่เสมอคะ!!

 

*จรลี*

 

อย่าลืมรดน้ำน้าาาาา

Comment

Comment:

Tweet

ส่ง พาส เกรลจัง ไปให้ทางเมลแล้วนะคะ

#13 By +_+ HARUKA +_+ on 2009-06-30 21:26

ถ้าเป็นพาสของเรื่องblack cherryล่ะก็ส่งให้แล้วนะคะ อยู่คอมเม้นที่10ของหน้านี้แหละค่ะ

แต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นล่ะก็บอกด้วยค่ะว่าเรื่องไหน
เพราะแต่ละเรื่องพาสไม่เหมือนกันค่ะ

(ส่งมาทาง ems ก็ได้ค่ะ)

#12 By +_+ HARUKA +_+ on 2009-06-28 19:38

มาช่วยรดน้ำ กับเก็บสาระค่าbig smile

#11 By Mouy on 2009-06-28 11:49

pass : yaoisuki

นี่คือพาสของเรื่องแรกนะคะbig smile

#10 By +_+ HARUKA +_+ on 2009-06-27 17:17

นานๆทีมีสาระโพล่มาเหะ

เปะกันหน่อย Hot! Hot!

#9 By tamania on 2009-06-17 22:49

ซึมซาบฮะท่านประธาน
(อ๊ากก ยุงกัดขา)

#8 By farith on 2009-06-15 18:54

เหวอ!

ส้มโออัพมีสาระอะ

หิมะ ตกแล้ว!

#7 By PoringNoi~* on 2009-06-13 15:42

Hello sawasdee kha big smile

#6 By on 2009-06-13 13:51

น่ากลัววว
สั่งปิดร.ร.เห้อะะ

หึๆๆ + +

#5 By on 2009-06-13 13:34

อยู่ที่ตรัง บ้านตรงข้าม บ้านข้างๆ เด็กที่ร้านก็เป็น

เรารอดได้ไงเนี่ย

#4 By คุณบิ๋ม on 2009-06-13 12:40

แจ่มค่ะ ข้อมูลแบบนี้

#3 By CherryBlossomz on 2009-06-13 11:26

ข้อมูลดี ขอบคุณนะ
ข้อมูลดีๆอย่างนี้ ขอคุณมากมายHot!

★SPIRIT EUNHYONG View my profile

free counters

Recommend

http://www.pecope.com

Tags